张直厂 ZHANG Zhi-an
台湾 1902-1991
历届拍品

张直厂 ZHANG Zhi-an