ZHANG Zhi-an 張直厂
Taiwanese 1902-1991
Artworks

ZHANG Zhi-an 張直厂