Hantoo Art Group 悍圖社
Taiwanese
Current members include Yang Mao-lin, Wu Tien-chang, Lu Hsien-ming, Kuo Wei-kuo, Lee Ming-chung, Lien Chien-hsing, Yang Jen-ming, Lai Hsin-lung, Tang Tang-fa, Deng Wen-chen, Tu Wei-cheng, Chu Shu-shyan, Chen Chin-yao, Chang-Ling and Lin Ju.
Artworks

Hantoo Art Group 悍圖社