YI Jun-zuo 易君左
Taiwanese 1899-1972
Artworks

YI Jun-zuo 易君左